Magyar [angol] kifejezések

Print Friendly

MAGYAR-ANGOL KIFEJEZÉSEK SZÓJEGYZÉKE

Amennyire lehetséges, a meghatározások Sri Aurobindo saját szavainak felhasználásával készültek.

 

A, Á

Abszolútum (Abszolút) [Absolute (the)]

annak a transzcendentális Lénynek a legfelsőbb valósága, amit mi Istennek nevezünk. Az indiai gondolkodás Brahmannak hívja, az európai gondolkodás Abszolútumnak, mert önmagában-létező, amely mentes a viszonylagosságok összes kötelékétől. [Integral Yoga]

akarat [will]

egy dologra annak megváltoztatása céljából ráhelyezett erő. [Integral Yoga]

(Isteni) Akarat [Will (Divine)]

valami, ami leereszkedett ide a Tudatlanság evolúciós világába, és a dolgok mögött helyezkedik el, Fényével nyomást gyakorol a Sötétségre, a Tudatlanság világának körülményei közt azonnal a lehető legjobb felé vezeti a dolgokat, és a Tudatlanság világát végső fokon az Isteni egy nagyobb képességének leereszkedése felé vezeti, ami nem lesz egy olyan világ által visszatartott és feltételes mindenhatóság, mint amilyen a mostani, hanem teljes körű lesz, és ezért elhozza a fény, a béke, a harmónia, az öröm, a szeretet, a szépség és az Ánanda uralmát. [Integral Yoga]

alacsonyabb vitális [lower vital]

lásd: vitális

Anya (az Isteni Anya) [Mother (the Divine Mother)]

az Isteninek a tudata és ereje; az Isteni az ő tudat-erejében. Az Anya az isteni tudatos Erő, amely uralja az egész létezést, fenntartva minket és az univerzumot. [Integral Yoga]

Anyag [Matter]

az Anyagi szubsztanciaként/állományként manifesztálódott Létezés; az egyetlen Tudatos Lény anyagi állománya. Az isteni Szellem önmagából-kialakított maszkja és palástja, az anyag alapvetően nam valódi, hanem a Tudatos Lény erejének egyik formája. [Integral Yoga]

anyagi vitális/materiális vitális [material vital]

az alacsonyabb vitálisnak az a része, amely teljesen a fizikai dolgok felé fordul, vágyakkal teli, és móhósággal és a fizikai sík élvezeteinek hajszolásával. [Integral Yoga]

ártalmas erők [adverse forces]

lásd ellenséges erők

asszimilálás/feldolgozás [assimilation]

egy csendes beépítése annak, ami leereszkedett. [Dictionary]

“Az asszimilálás nagyon fontos, és az ehhez szükséges időszakokat nem szabad türelmetlenül a Jóga megakadásának tekinteni.” [S24:1186]

átalakulás/átalakítás [transformation]

a magasabb, isteni tudat és természet lehozatala az elme, élet és test alacsonyabb természetébe, és az alacsonyabbnak a felváltása a magasabbal. [Integral Yoga]

azonosság/azonosulás általi Tudás [Knowledge by identity]

“A szupraértelem a legteljesebben és legbiztosabban nem a gondolkodás által, hanem az azonosulás által tud, a dolgok én-igazságának tudata által az énben és az én által, atmani atmanam atmana. [S21:801-02]

B

béke [peace]

egy mély nyugalom, amely nem csak enyhülést okoz, hanem magától egyfajta boldogságat vagy Ánandát is, egy harmónia, amely a felszabadulás és a teljes megelégedés érzését nyújtja. [Integral Yoga]

belső elme [inner mind]

az amelyik a felszini elme (normál mentalitálunk) mögött helyezkedik el; ez a belső vagy szubliminális elme közvetlenül érzékeli az elme síkjának összes dolgát, nyitott a mentális erők világának működése felé, és képes érezni a fogalomalkotó és más mérhetetlen befolyásokat, amelyek hatással vannak az anyagi világra és az élet síkjára, amelyekre viszont jelenleg csak következtethetünk és nem tudunk közvetlenül megtapasztalni. [Integral Yoga]

belső fizikai [inner physical]

a belső lény fizikai része [Integral Yoga]

belső lény [inner being]

a belső elme, belső vitális, belső fizikai, emögött a pszichikaival, mint a legmélyebbel. [Integral Yoga]

belső vitális [inner vital]

a belső lény vitális része. [Integral Yoga]

burkok [sheaths]

a legrégibb Védantikus tudás lényünk öt fokáról beszél: az anyagiról, a vitálisról, a mentálisról, az eszményiről/ideálisról, a spirituálisról vagy üdvözültről, és lelkünk mindezen kategóriájához megfelel állományunknak/szubsztanciánknak egy kategóriája, egy burok, ahogy azt nvezték az ősi jelképes nyelvben. [Integral Yoga]

C

csend [silence]

gondolatoktól és vitális folyamatoktól való mentesség, amikor az egész tudat teljesen mozdulatlan; nem csak a gondolatok megszűnése, hanem a mentális és vitális állomány mozdulatlansága. [Integral Yoga]

D

dinamikus elme [dynamic mind]

a szűkebb értelemben vett elmének az a része, amely az ideák megvalósítása céljából mentális erőket bocsát ki; gondolkozik, tervez és cselekszik abból a célból, hogy valóra váltson dolgokat. [Integral Yoga]

E, É

ego

az egyéniség elkülönült érzékelése, amely minden lényt arra késztet, hogy független személyiségnek képzelje magát. Az ego az létezésünknek a külső mentális, vitális és fizikai énnel való azonosítását foglalja magában. [Integral Yoga]

egyenlő elbánás/egyenlőség [equality]

szamata, a lélek és az elme egyenlő elbánása minden dologgal és eseménnyel kapcsolatban, egykedvűség, amely mindenütt az egyetlen Én, az egyetlen Isteni érzékelésén alapul; annak képessége, hogy minden körülmény között szenvtelenek maradjunk. [Integral Yoga]

Élet [Life]

Az Anyagban munkálkodó Létezés, hogy kifejezésre juttassa önmagát a Tudatos Erő kategóriáiban; a Szellemnek egy az elme és test működésének alárendelt energiája, amely a mentalitáson és fizikalitáson keresztül teljesíti be önmagát, és a köztük lévő kapocsként működik. [Integral Yoga]

élet-erő (Prana) [life-force (Prana)]

maga az élet-energia, nem anyagi energia, hanem inkább egy más princípium, amely támogatja az Anyagot és visszafejlődve/burkoltan benne van. Minden formát táplál és betölt, és nélküle semmilyen fizikai forma nem jöhetett volna létre vagy maradhatna fenn. [Integral Yoga]

ellenséges erők [hostile forces]

istenellenes, nem pusztán istentelen erők, amelyek lázonganak az Isteni ellen, az Igazság és a Fény ellen, és szembehelyezkednek a jógával. [Integral Yoga]

elme [mind]

az “elme” és a “mentális” szavakat arra használjuk, hogy a jelentése magában foglalja a természetnek különösen azt a részét, amelynek köze van a megismeréshez és intelligenciához, az ideákhoz, a mentális vagy gondolat észleléshez, a gondolkodásnak a dolgokra való reakcióihoz, az igazán mentális folyamatokhoz és formációkhoz, mentális látomáshoz és akarathoz, stb., amelyek részei az ember intelligenciájának. A közönséges elmének három fő része van: a tulajdonképpeni elme, a vitális elme és a fizikai elme.

A tulajdonképpeni (szükebb értelemben vett) elme [mind proper] három részre tagolódik: a gondolkodó elmére vagy intellektusra, amely ideákkal foglalkozik és — az ő saját illetékességükben — tudással; a dinamikus elmére, amely mentális erők kibocsájtásával foglalkozik az ideák megvalósítása céljából; és az externalizáló elmére, amely az ideák kifejezésre juttatásával foglalkozik az életben.

A vitális elme [vital mind], vagy vágy elme a dinamikus akarat, cselekvés, vágy elméje; erővel és eredménnyel és kielégüléssel és birtoklással foglalkozik, élvezettel és szenvedéssel, adással és elvétellel, növekedéssel és kiterjedéssel, stb.

A fizikai elme [physical mind] az elmének az a része, amely csak fizikai dolgokkal foglalkozik; a dolgok fizikai látványa és megtapasztalása által korlátozva mentalizálja a külső élettel és dolgokkal való kapcsolat okozta tapasztalatot, de nem megy ezen túl. A mechanikus (gépies) elme, amely szorosan kapcsolódik a fizikai elméhez, hasztalanul ismétli tovább bármi is történt.

A közönséges elme fölé emelkedve, elrejtve a saját tudatfeletti részeinkben, vannak az Elme magasabb tartományai, a spiritualizált elme fokozatai, amelyek a Szupraértelemhez [Supermind] vezetnek. Emelkedő sorrendben ezek a Magasabb Elme [Higher Mind], Megvilágosult/megvilágított Elme [Illumined Mind], Intuitív Elme [Intuitive Mind], Intuíció [Intuition] és Felettesértelem [Overmind]. [Integral Yoga]

Lásd spiritualizált elme.

elutasítás [rejection]

a mentális, vitális és fizikai Hatalmak/Befolyások és Megjelenések elutasítása, amelyek még mindig uralják a földi természetet. [Integral Yoga]

(az) Én (Önvaló) [Self (the)]

az Átman, az egyetemes Szellem, az önmagától létező Lény, a tudatos lényegbeni Létezés, egyetlen a mindenben. Az Én létezés, nem egy lény; ez létezésünk eredeti és lényegbeni természete. [Integral Yoga]

érzelmi/emocionális lény [emotion being]

az érzelmi, emocionális vitális. [Integral Yoga]

(az) érzelmi/emocionális vitális [emotional vital (the)]

a magasabb vitális lénynek az a része, amely különböző érzések, mint a szeretet, öröm, szomorúság, gyűlölet, és a többi, székhelye. [Integral Yoga]

(az Anya) Ereje [Force (the Mother’s)]

az Isteni magasabb Ereje, amely fentről ereszkedik le, hogy átalakítsa a természetet; az Isteni Erő, amely azon dolgozik, hogy eltávolítsa a tudatlanságot, és isteni természetté változtassa a természetet. [Integral Yoga]

(az) Erő [Force (the)]

az Isteni Erő, az egyetlen Energia, amely egyedül létezik, és teszi egyedül lehetővé az univerzális és individuális tevékenységet, mert ez az Erő maga az Isteni — képességének a testében; az egyénben ez egy Erő, amely a megvilágosodást, átalakulást, megtisztulást és mindazt célozza, amit el kell végezni a Jógában. [Integral Yoga]

Érzékelésnélküliség [Insentience]

az érzékszervi érzékelés hiánya. [Integral Yoga]

evolúció [evolution]

a Szellem fokozatos kibontakozása az anyagi tudat sűrűségéből; a tudat erejének a felemelkedése a megnyilvánult létezésben, hogy a tudat felemelkedhessen a még megnyilvánulatlannak egy nagyobb intenzitásába, az anyagból az életbe, az életből az elmébe, az elméből a szellembe. [Integral Yoga]

exteriorizálás/kivetítés [exteriorisation]

a testből kimenő tudat. [Integral Yoga]

externalizáló elme/külsőleg megnyilvánító elme [externalising mind]

a szűkebb értelemben vett elmének az a része, amely az ideák kifejezésével foglakozik az életben (nem csak beszéden keresztül, hanem bármilyen formában, amit adni tud nekik). [Integral Yoga]

F

(a) fátyol [veil (the)]

a Tudatlanság fátyla. [Integral Yoga]

felajánlás (vminek szentelés) [consecration]

mindannak, amiben részesülünk, minden tapasztalatunknak és fejlődésünknek az Isteninek való szentelése. [Integral Yoga]

felemelkedés és leereszkedés [ascent and descent]

az Integrált Jóga két szempontot figyelembe vevő alkalmazása: a tudatnak egy felemelkedése a magasabb síkokra, a magasabb síkok képességének leereszkedése a föld-tudatba, abból a célból, hogy kiűzzék a sötétség és a tudatlanság hatalmát, és ellenőrizzék a természetet. [Integral Yoga]

(valóság)felismerés/realizálás/megvalósítás [realisation]

az Isteni igazságainak befogadása a tudatban, és a stabilizálása ott; az Énnek, a transzcendentális és univerzális Isteninek a valóságossá tétele önmagunk számára és önmagunkban. [Integral Yoga]

felszabadulás/megszabadulás [liberation]

“A kiszabadulás érzése, mintha egy börtönből történne, ami mindig együttjár a pszichikai lény előbukkanásával vagy fent az én felismerésével. Ezért hívják ezt megszabadulásnak, muktinak. Ez egy kiszabadulás a békébe, boldogságba, a lélek szabadságába.” [S23:1001]

(a) Fény [Light (the)]

első fokon az Isteni Valóságnak egy megvilágosító és teremtő, spirituális/szellemi manifesztálódása; a spirituális/szellemi Fény nem tudás, hanem a megvilágítottság, amely fentről jön, és kiszabadítja a lényt a homályból és sötétségből.

finom test/szubtilis test [subtle body]

egy finom (szubtilis) anyagi létezés a külső testünk mögött, amely nem csak a fizikai, hanem a vitális és mentális burkaink állományát is biztosítja. [Integral Yoga]

(a) fizikai [physical (the)]

a fizikai tudat és a test. [Integral Yoga]

fizikai én [physical self]

a fizikai tudatos lény; az anyagi lény; annamaja purusa. [Integral Yoga]

fizikai természet [physical nature]

nem a test egyedül, hanem a teljes fizikai elme, vitális, anyagi természet. [Integral Yoga]

fizikai tudat [physical consciousness]

a fizikai elme, a fizikai vitális valamint a tulajdonképpeni test tudat. [Integral Yoga]

fizikai vitális [physical vital]

a vitálisnak az a része, amely teljesen a fizikai dolgok felé fordul, tele van vágyakkal és mohósággal és az élvezet keresésével a fizikai síkon. [Integral Yoga]

fogékonyság [receptivity]

az a képesség, hogy befogadjuk az Isteni Erőt és érezzük a jelenlétét, és hagyjuk működni, hogy vezesse látásunkat és akaratunkat és cselekvésünket; az isteni munkálkodások befogadásának és megtartásának a képessége. [Integral Yoga] “Lehet valaki fogékony, de külsőleg mégsincs tudomása hogyan valósulnak meg a dolgok, és mi jön létre. Az erő a függöny mögött … működik; az eredmények megmaradnak hátul beburkolva, és később jönnek elő, gyakran lassan, apránként.” [S24:1361]

föld-tudat [earth-consciousness]

a föld különálló globális tudata, amely a bolygón lévő élet evolúciójával fejlődik. [Integral Yoga]

G

gondolkodó elme [thinking mind]

a tulajdonképpeni elmének az a része, amely ideákkal és tudással foglalkozik, azok saját igazságában; funkciója a megfigyelés, kérdezés, megértés és megítélés. [Integral Yoga]

Gnózis [Gnosis]

egy legfelsőbb, teljesen ön-tudatos és minden-tudatos Intelligencia. Az Isteni Gnózis a Szupraértelem. [Integral Yoga]

H

Hamisság [Falsehood]

nem Tudatlanság (Avidja), hanem annak egy szélsőséges eredménye. A Hamisságot egy Aszurikus hatalom teremtette, amely útjában áll ennek a teremtésnek, és nem csak el van különülve az Igazságtól, és ennélfogva tudásában korlátolt és hajlamos a hibára, hanem lázong az Igazság ellen, vagy az a szokása, hogy csak azért keríti hatalmába az Igazságot, hogy meghamisítsa azt. Ez a Hatalom igaz tudásként fejti ki a saját elferdített tudatosságát, és a dolgok valóságaként bontakoztatja ki az Igazságnak az általa való szándékos torzításait és kifordításait. Amikor a dolgok Igazságaként érvényesülnek ezek a tudatlanság közegéből teremtett perverziók, jógikus értelemben az a Hamisság. [Integral Yoga]

hármas átalakulás [triple transformation]

“Az első a pszichikai átalakítás, amelyben az egyéni pszichikai tudaton keresztül minden kapcsolatban van az Istenivel. A következő a spirituális átalakulás, amelyben minden elmerül az Isteniben, a kozmikus tudatban. A harmadik a szupramentális átalakulás, amelyben minden szupramentalizálttá válik az isteni gnosztikus tudatban.” [S22:95]

hit [faith]

egy dinamikus intuitív meggyőződés a belső lényben az érzékek fölötti dolgok igazságáról, amelyeket semmilyen fizikai bizonyítékkal nem lehet igazolni, de amelyek a tapasztalásnak a tárgyát képezik; a lélek tanúbizonysága valamiről, ami még nem nyilvánult meg, nem valósult meg vagy nem lett felismerve, de amelyet a bennünk lévő Tudó mégis úgy érez, hogy igaz, vagy hogy a legteljesebben érdemes követni vagy elérni; a lélek meggyőződése az Isteni létezésébe, bölcsességébe, képességébe, szeretetébe és kegyelmébe. [Integral Yoga]

húzás [pulling]

az isteni erő vagy egy spirituális tapasztalat túl heves lehúzása, ahelyett, hogy hagynánk nyugodtan leereszkedni. [Integral Yoga]

I

Igazság-Tudat [Truth-Consciousness]

a Szupraértelem; a lét lényegbeni igazságának (szatjam), az aktív létezés rendezett igazságának (ritam) a tudata, és a mérhetetlen ön-tudatosság, amelyben egyedül lehetséges ez a tudat. [Integral Yoga]

az Immanens (Benne-rejlő) [Immanent (the)]

nem Ő, hanem Az. A személytelen Brahman inaktív, tartózkodó, közömbös, nem érinti meg, hogy mi történik a világegyetemben; Az mindenütt ott van, mindent áthat, forma és korlát nélkül bármelyik helyen és bármely időben.

Integrált Jóga [Integral Yoga]

egyesülés (jóga) lényünk minden részében az Istenivel, és a jelenleg civakodó összes alkotórészeinek egy ezt követő átváltozása a magasabb isteni tudat és létezés harmoniájává; ez a jóga nem csak Isten realizálását foglalja magában, hanem a belső és külső élet teljes felajánlását és megváltoztatását, amíg az alkalmas nem lesz arra, hogy manifesztálja az isteni tudatot, és hogy részévé váljon egy isteni munkának. [Integral Yoga]

intellektus [intellect]

a szűkebb értelemben vett elme azon része, amely az ideákkal és tudással foglalkozik, a saját igazságukban; rendeltetése a megfigyelés, vizsgálat, megértés és ítélkezés. [Integral Yoga]

Intuíció [Intuition]

lásd spiritualizált elme

Intuitív Elme [Intuitive Mind]

lásd spiritualizált elme

Isten [God]

a határtalan és időtlen Abszolútum, a Szellem, a határtalan és időtlen Én, a Kozmoszban megnyilvánuló Én és a Természet Ura. Isten a Mindenség, és az, ami meghaladja a Mindenséget. [Integral Yoga]

Istenek [Gods]

a dinamikus Isteninek a Személyiségei és Erői/Képességei/Hatalmai. [Integral Yoga]

(az) Isteni [Divine (the)]

a Legfelsőbb Lény, amelyből minden ered és amelyben minden él. Legfelsőbb Igazságában az Isteni abszolút és végtelen béke, tudat, lét, képesség/erő/hatalom [power] és gyönyör. A Transzcendentális, a Kozmikus (Egyetemes) és az Egyéni az Isteni három képessége, amelyek az egész megnyilvánulást átívelik, áthatják és annak alapjául szolgálnak. [Integral Yoga]

Istenség [Godhead]

az egyetlen legfelsőbb isteni Lény. [Integral Yoga]

J

(a) Jelenlét/Isteni Jelenlét [Presence (the)]

az Isteninek egy Lényként való érzékelése és észlelése, akit jelenlévőként érzünk a létezésünkben és tudatunkban vagy azzal kapcsolatban. [Integral Yoga]

K

kauzális [causal]

oksági

Kegyelem (Isteni Kegyelem) [Grace (Divine Grace)]

a Karma erejétől eltérő magasabb Isteni Erő, amely a szadhakot természetének jelenlegi lehetőségein túl emelheti. [Integral Yoga]

képlékenység/fogékonyság [plasticity]

azonosulásunk képessége a Legfelsővel a Létesülésben (Kialakulásban/Valamivé-válásban) [Becoming]; egy szükséges elasztikusság a Szupraértelem fogadásához. [M10:115]

(gnosztikus) közösség [collectivity (gnostic)]

egy igazi közösség…,amely csak az összes tagjának a belső felismerésével, egy valódi, tényleges egységben és mindenkinek a többiekkel való azonosulása által tud létezni. [M9:140]

koncentráció/összpontosítás [concentration]

“a koncentráció a tudat egy középpontba való összevonását jelenti, és egy tárgyra vagy egy elképzelésre (ideára) vagy egy állapotra való rögzítését. [S25:391]

kozmikus lét [cosmic being]

a szellem sokaságként való önkifejeződése. [Integral Yoga]

kozmikus tudat [cosmic consciousness]

a világegyetem, a kozmikus szellem és kozmikus Természet tudata, az összes benne lévő lénnyel és erővel együtt. A kozmikus tudatban eltűnnek az ego, a személyes elme és a test korlátai, és a tudatosodik számunkra egy kozmikus mérhetetlenség, ami maga egy kozmikus szellem vagy amit betölt egy kozmikus szellem, és tudatosodik számunkra a kozmikus erők közvetlen játéka is. [Integral Yoga]

környezeti tudat [environmental consciousness]

valami, amit minden személy, a testén kívül, maga körül hordoz, amelyen keresztül van érintkezésben másokkal és az egyetemes erőkkel. [Integral Yoga]

központi lény [central being]

az Isteni része bennünk, amely támogatja az összes többit, és túlél halált és születést. Két formája van: fent ez a Dzsivatman, az igazi lényünk, amelyről akkor szerzünk tudomást, amikor megjelenik az ön-ismeret; lent ez a pszichikai lény, amely az elme, a test és az élet mögött tartozkodik. [Integral Yoga]

Köztes Zóna [Intermediate Zone]

a formációknak egy zónája, egy határvidék, ahol az összes többi világ — mentális, vitális, finom fizikai, ál-spirituális — találkozik, viszont rend vagy szilárd talpalatnyi hely nincs ott; ez a zóna egy átmenet a fizikai és az igazi spirituális övezetek között. [Integral Yoga]

külső lény [outer being]

a felszíni lény, a közönséges külső elménk, életünk, test tudatunk. [Integral Yoga]

L

leereszkedés [descent]

lásd felemelkedés és leereszkedés

lélek [soul]

a pszichikai lényeg vagy entitás, az isteni lényeg az egyénben; az Isteninek egy szikrája, amely lejön a megnyilvánulásba, hogy támogassa az egyén evolúcióját. Az evolúció során a lélek növekszik, és egy lélek-személyiség formájában kifejleszti a pszichikai lényt. A “lélek” fogalom gyakran a “pszichikai lény” szinonímájaként használatos. [Integral Yoga]

M

magasabb tudat [higher consciousness]

a magasabb spirituális vagy isteni tudat. [Integral Yoga]

mechanikus/gépies elme [mechanical mind]

az elme egyik része, amely szoros kapcsolatban van a fizikai elmével; természete, hogy haszontalanul tovább ismétli azt ami csak történt — friss eseményeket, benyomásokat, régi megrögzött gondolatokat vagy gondolkodás- és érzés-módokat. [Integral Yoga]

megnyílás [opening]

a tudat mentesítése, amelynek révén elkezdi magába fogadni az Isteni Élet és Képesség működését; a tudatnak az a képessége, különböző szinteken, hogy fogadja fentről a Magasabb Tudat leereszkedését. [Integral Yoga]

mentális fizikai [mental physical]

mechanikus elme

mentális sík [mental plane]

a mentális létezés világa, amelyben sem az élet, sem az anyag, hanem az elme a meghatározó tényező; az elmének ott nem az anyagi körülmények vagy az élet-erő szab irányt, hanem maga határoz, és a saját elégedettségére használja őket. [Integral Yoga]

mentális vitális [mental vital]

a magasabb vitális lény azon része, amely gondolaton, beszéden vagy máson keresztül juttatja kifejezésre az érzéseket, vágyakat, szenvedélyeket, érzékeléseket és a vitális lény más folyamatait. [Integral Yoga]

(az ellenséges erők általi) megszállás [possession (by hostile forces)]

intervenció a nem-emberi világokból, amelyben az ellenséges erők hatással vannak az emberekre. [Integral Yoga]

megtérés [conversion]

lényünknek az elfordulása az alacsonyabb dolgoktól az Isteni felé. [Integral Yoga]

Megvilágosult Elme [Illumined Mind]

lásd spiritualizált elme

(a) napfényes ösvény [sunlit path (the)]

amikor a pszichikai lény előjön az ő elidegeníthetetlen képességében; amikor általában és szokásosan előtérben van; a hit és önátadás természetes szelleme; egy derűs, biztos hit és boldog bhakti. [S24:1610, 1616, 1621]

N

Nem-Lét [Non-Being]

Nemlétezés; Semmi [Integral Yoga]

Ny

nyugalom/higgadtság [calm]

egy csendes, mozdulatlan állapot, amelyet semmilyen zavar sem tud befolyásolni, egy erős és pozitív csendesség, biztos és szilárd. [Integral Yoga]

nyugalom [quiet]

a nyugtalanság vagy izgatottság hiánya. [Integral Yoga]

O, Ó

okkultizmus [occultism]

a természett rejtett erőinek az ismerete és helyes használata; az igazi okkultizmus a szuprafizikai (fizikai-feletti) valóságok kutatását jelenti, valamint a lény és Természet rejtett törvényeinek feltárását — mindannak, ami nem nyilvánvaló a felszínen. [Integral Yoga]

Ö, Ő

önátadás/megadás [surrender]

önmagunkban mindent az Isteninek szentelni, felajánlani mindazt, amik vagyunk és amink van, nem ragaszkodni az elképzeléseinkhez, vágyainkhoz, szokásainkhoz, stb., hanem hagyni, hogy az Isteni mindenütt felváltsa őket az ő tudásával, akaratával és cselekvésével. [Integral Yoga]

Ön-ismeret [Self-knowledge]

az Én/Önvaló ismerete. [Integral Yoga]

őszinteség [sincerity]

komolyan gondolni, amit mondunk, érezni, amit vallunk, meggyőződésésnek lenni az akaratunkban; az őszinteség a szadhakban azt jelenti, hogy valóban komolyan veszi az Isteni iránti törekvését, és elutasít minden más akaratot vagy impulzust, kivéve az Isteniét; azt jelenti, nem engedjük, hogy a lény bármely része is ellentmondjon az Isteni iránti legmagasabb törekvésnek. [Integral Yoga]

P

pszichikai [psychic]

a lélektől való vagy a lélekkel kapcsolatos (megkülönböztetésképpen az elmétől és a vitálistól). A görög “psziché” szó értelmében használatos, amely azt jelenti “lélek”, a “pszichikai” kifejezés a lélek összes folyamatára és tapasztalatára utal, azokra, amelyek a pszichikai lényből erednek vagy közvetlenül érintik azt. Nem utal az összes belsőbb és az összes rendkívüli tapasztalatra, amelyekben az elme és vitális van túlsúlyban; ezeket a tapasztalatokat Sri Aurobindo terminológiájában lélektaninak (felszíninek vagy okkultnak), és nem pszichikainak neveznénk. [Integral Yoga]

(a) pszichikai [psychic (the)]

pszichikai lény; pszichikai lényeg; lélek. [Integral Yoga]

pszichikai entitás [psychic entity]

pszichikai lényeg. [Integral Yoga]

pszichikai lény [psychic being]

az egyén fejlődő lelke, a benne lévő isteni rész, amely életről életre fejlődik, a tapasztalatain keresztül növekszik, amíg nem válik teljesen tudatos lénnyé. A szív-központ mögötti helyéről támogatja az elmét, életet és testet, elősegítve a növekedésüket és fejlődésüket. A “lélek” kifejezést gyakran használják a “pszichikai lény” egy szinonimájaként, de szigorúan véve van egy különbség: a lélek a pszichikai lényeg, a pszichikai lény a lélek-személyiség, amelyet a pszichikai lényeg helyezett előtérbe és általa fejlődik, hogy képviselje őt az evolúcióban. [Integral Yoga]

lásd még: pszichikai

pszichikai lényeg [psychic essence]

a lélek az ő lényegében; az isteni lényeg az egyénben, az isteni szikra, amely támogatja a lény evolúcióját a Természetben. Az evolúció során a pszichikai lényeg növekszik, és a pszichikai lényként ölt formát. [Integral Yoga]

pszichikaizálódás (pszichikai átalakulás) [psychicisation (psychic transformation)]

a pszichikai változás, amelyben a pszichikai lény előjön, hogy uralja az elmét, vitálist és fizikait, és megváltoztassa az alacsonyabb természetet. [Integral Yoga]

R

reveláció/felfedezés [revelation]

“az Igazság közvetlen látása, hallása vagy sugalmazott emlékezete, dristi, sruti, szmriti; ez a legmagasabb tapasztalat.” [S17:89]

S

spirituális/szellemi [spiritual]

a szellemhez tartozó. Minden kapcsolat az Énnel, a Magasabb Tudattal, fent az Istenivel — spirituális/szellemi. [Integral Yoga]

spiritualizálás [spiritualisation]

az a spirituális változás, amelyben létrejön fentről az isteni béke, fény, tudás, képesség/erő, üdvösség leereszkedése, az Énnek, az Isteninek és a magasabb kozmikus tudatnak a tudomása, és a természetnek abban az irányba való megváltoztatása. [Integral Yoga]

spiritualizált elme (fokozatai) [spiritualised mind (gradations of)]

az Elme magasabb tartományai, amelyek a normál Elme fölé magaslanak, és a Szupraértelemhez vezetnek; ezek az egymást követő állapotok, szintek vagy a létezés kategóriákra osztott energiái/képességei [powers] rejtve vannak a saját tudatfeletti részeinkben. Emelkedő sorrendben a spiritualizált elme fokozatai a következők:

Magasabb Elme/Magasabb Értelem [Higher Mind]

egy ragyogó gondolati-elme, amelynek az eszközzel történő ellátása egy kimagasló gondolkodás-képességen és széleskörű mentális meglátáson valósul meg. A Magasabb Elmében folyamatosan és teljesen tudatosodik számunkra az Én, az Egy mindenütt, és szokásszerűen ezzel a tudattal tudunk és látunk.

Megvilágosult Elme/Megvilágosult Értelem [Illumined Mind]

egy olyan elme, amely már nem magasabb rendű gondolatból, hanem spirituális fényből van; itt az intelligencia tisztasága, annak zavartalan napfénye átadja a helyét vagy alárendeli magát a Szellem intenzív ragyorásának, tündöklő fényének és megvilágításának.

Intuitív Elme/Intuitív Értelem [Intuitive Mind]

az intuitív magyarázatnak egy olyan elméje, amelyet az intuíciói, sugalmazásai, gyors revelációs látása/látomása, fényes ösztönös megérzése és itélőképessége jellemez; ez egyfajta igazság-látás/látomás, igazság-hallás, igazság-emlékezet, közvetlen igazság-megkülönböztetés.

Intuíció [Intuition]

a tudat egyik energiája/képessége, amely közelebb van az azonosságon/azonosuláson alapuló tudáshoz [knowledge by identity], és meghittebb kapcsolatban van vele, mint a spirituális elme alacsonyabb tartományai; felvillanásokban részesül az Igazságból, és az Igazság-észlelésnek ezeket a felvillanásait intuíciókká — intuitív ideákká — változtatja át. Az intuíció mindig egy magasabb rendű fénynek egy széle vagy sugara vagy kitörése. Ami a Magasabb Elmében a gondolati-tudás, az a Megvilágosult Elmében világossággá válik, és közvetlen bensőséges látomássá az Intuícióban.

Felettesértelem [Overmind]

fényekkel és képességekkel áthatva, a Felettesértelem higgadtan, biztosan látja a tér és idő és összefüggés nagy tömegeit és kiterjedéseit, globálisan – és ugyanígy teremt és cselekszik. A Felettesértelem a Szupramentális Tudatnak egy delegátusa, képviselője a kozmikus Tudatlanságban. A Szupramentális a totális Igazság-Tudat; a Felettesértelem elkülönítve húzza le az igazságokat, és egy elkülönült identitást ad nekik. [Integral Yoga]

spiritualitás [spirituality]

“ráébredés lényünk belső valóságára, egy szellemre, énre, lélekre, ami más, mint az elménk, életünk és testünk.” [S19:857]

SZ

Szellem [Spirit]

az elme feletti Tudat, az Átman vagy univerzális Én, amely mindig egységben van az Istenivel. [Integral Yoga]

(a) Személy [Person (the)]

ebben a világban az emberi születés spirituális oldalról két elemből összetett egész, egy spirituális/szellemi Személy és a személyiségnek egy lelke; az előbbi az ember örök lénye, az utóbbi a kozmikus és változó lénye. [Integral Yoga]

szimbólum [symbol]

az egyik síkon egy forma, amely egy másiknak egy igazságát fejezi ki. [Integral Yoga]

szubliminális (tudatküszöb-alatti) [subliminal]

belső, nem az ébrenlévő felszínen lévő. [Integral Yoga]

(a) szubliminális [subliminal (the)]

A belső lény, amelynek teljessége a belső elméből, belső életből, belső fizikaiból áll, az őket támogató lélekkel vagy pszichikai entitással együtt. A szubliminális a legnagyobb része az ember természetének; nem tudatalatti, hanem tudati, és nagyobb, mint az ébren lévő tudat. A tudatalatti az, amelyik a közönséges fizikai tudat alatt helyezkedik el, a szubliminális az, amely mögötte található, és amely támogatja azt. [Integral Yoga]

Szupraértelem/Szuperelme [Supermind]

a Szupramentális, az Igazság-Tudat, az Isteni Gnózis, a legmagasabb isteni tudat és az univerzumben működő erő. A tudatnak a mentalitásnál magasabb rendű princípiuma; a dolgok alapvető igazságában és egységében létezik, cselekszik és halad előre, és nem úgy, mint az elme a megjelenéseikben és jelenségvilágbeli megosztottságaikban. Alapvető jellege az azonosság/azonosulás általi tudás, amelyen keresztül válik ismertté az Én, válik ismertté az Isteni Szaccsidánanda, de a megnyilvánulás igazsága is ismertté válik, mert az is ez. [Integral Yoga]

(a) Szupramentális [Supramental (the)]

lásd Szupraértelem

T

tágasság [wideness]

a tudat kiterjedése, ami akkor valósul meg, amikor meghaladjuk, vagy kezdjük meghaladni az egyéni tudatot, és kezdünk az egyetemes felé szétterjedni; úgy érezzük ezt, mint egy nagy, meggyőző határtalanságot, amely a szabad és végtelen egység érzetét kelti. [Integral Yoga]

(a) Tanúskodó/Tanú [Witness (the)]

a tanúskodó Purusa, a Természet külső ténykedéseitől elkülönült és nyugodt tudat vagy Purusa. [Integral Yoga]

tapasztalat [experience]

“egy olyan szó, amelyik szinte minden eseményt magába foglal a jógában. … Amikor a tudat bármi olyanon megy keresztül, lát vagy érez, ami spirituális vagy pszichikai vagy akár okkult is, az egy tapasztalat… A spirituális tapasztalat fő formája az érzés és a látomás. [S23:877-878]

Természet [Nature]

Prakriti, a világokat formáló és mozgató Tudatos Erő külső vagy végrehajtó oldala. A magasabb, isteni Természet (Para Prakriti) mentes a Tudatlanságtól és annak következményeitől; az alacsonyabb természet (Prakriti) az aktív Erő egyik mechanikus működése, amely az evolúciós Tudatlanság működése céljából lett kifejlesztve. Az egyén alacsonyabb természete az elméje, élete és teste. [Integral Yoga]

tisztaság [purity]

megszabadulás a szennytől vagy a keveréktől. Az isteni tisztaság az, amelyben nincs meg az alacsonyabb természet zavaros tudatlan folyamatainak a keveréke. [Integral Yoga]

tökéletesség (sziddhi) [perfection (siddhi)]

“növekedés az alacsonyabb istentelenből egy magasabb isteni temészetbe” [S21:671]

törekvés [aspiration]

a lény elhivatottsága a magasabbrendű dolgok, az Isteni és mindaz iránt, ami a magasabb vagy isteni tudathoz tartozik. [Integral Yoga]

transz [trance]

a tudatnak azok a fokozatai, amelyek egyre kevésbé vannak összeköttetésben az ébrenléti elmével. [Dictionary]

(a) tudatalatti [subconscient (the)]

az egyén tudatalattija lényének az a lemerült része, amelyben nincs tudatos és összefüggő gondolat, akarat, érzés vagy szervezett reakció, amely viszont homályosan minden dolog benyomását megkapja, és tárolja; ebből minden fajta stimulus, szívós megrögzött folyamat is ki tud áramlani az álomba vagy az éber állapotba. Az átlagemberben a tudatalattija magában foglalja a vitális lény és a fizikai elme és a rejtett test-tudat nagyobb részét. Nem szabad összekeverni a szubliminálissal (tudatküszöb-alattival): a szubliminális egy belső tudat, amely nagyobb, mint a felszíni létezésünk. [Integral Yoga]

(a) Tudatfeletti [Superconscient (the Superconscience)]

valami a jelenlegi tudatunk felett, amelyből a magasabb tudat lejön a testbe; magában foglalja a mentális lény magasabb síkjait, csakúgy mint a szupramentális és spirituális lény eredeti magasságait. [Integral Yoga]

(a) Tudás [Knowledge (the)]

Az Egyetlen Valóság tudása, az Egyég tudata.

tudat [consciousness]

a létezésnek az önmagáról tudomással rendelkező ereje. A tudat lényege az a képesség, hogy önmagáról és annak tárgyairól tudomással bír, de ez nem csak önmagunk és a dolgok észrevétele, a tudat egy dinamikus vagy teremtő energia is, illetve rendelkezik ilyen energiával. A tudat nem a mentalitás szinonimája, amely csak egy közbülső kategória; lent a tudat belesüllyed a vitális és anyagi folyamatokba, amelyek számunkra tudatalattiak; fent felemelkedik a Szupramentálisba, amely számunkra a tudatfeletti. [Integral Yoga]

Tudat-Erő [Consciousness-Force]

a Tudat-Erő, amely megteremti a világokat; egy univerzális Energia, amely a Kozmikus Szellemnek a képessége, amely megvalósítja a dolgok kozmikus és egyéni igazságát. [Integral Yoga]

(a) Tudatlanság (Nem-tudás) [Ignorance (the)]

Avidja, az egység nem ismerése; az elkülönítő tudat, és az abból eredő egoisztikus elme és élet, és mindaz, ami természetes az elkülönítő tudat és az egoisztikus elme és élet számára; a felosztott Sokaság tudata, amely el van választva az Egyetlen Valóság egyesítő tudásától. [Integral Yoga]

(a) Tudatnélküliség [Inconscience (the)]

a Legfelsőbb tudatának és erejének az önmagából visszafejlődött, önmagáról megfeledkezett állapota, amely az anyagi világ alapját képezi; ez az állapot a látszólagos ellentéte a Legfelsőbbnek, és lehet benne sötétség, tétlenség, érzéketlenség, diszharmónia és felbomlás. Valójában egyáltalán nem tudat-nélküli, inkább egy teljes tudat “alattiság”, egy állítólagos vagy visszafejlődött tudat. [Integral Yoga]

V

vágy-lélek [desire-soul]

a bennünk lévő felszíni lélek, amely a vitális vágyainkban, az érzelmeinkben, művészi képességünkben és a hatalomra, tudásra és boldogságra irányuló mentális törekvésünkben működik; az igazi lélek a szubliminális pszichikai lényeg. [Integral Yoga]

Valódi-Idea [Real-Idea]

“egy igazság- észlelés, amely önmagától-célravezető; mert ez a Szellem ideája és akarata a közvetlen cselekvésben…” [S19:986]

(a) Valóság [Reality (the)]

az egész létezés egy Igazsága, amely nagyobb és maradandóbb, mint az összes formációja és megnyilvánulása; az univerzum megjelenése mögött van egy végtelen létezésnek, egy végtelen tudatnak, egy végtelen erőnek és akaratnak, a létezés egy végtelen gyönyörének a Valósága. [Integral Yoga]

(a) vitális [vital (the)]

az élet-természet, amely vágyakból, érzékelésekből, szenvedélyekből, a cselekvés energiáiból, a vágy akarásából, az ember vágy-lelkének reakcióiból, és mindazokból a birtokolni vágyó és más rokon ösztönök, düh, kapzsiság, nemi vágy, stb. játékából állnak, amelyek a természet ezen területéhez tartoznak. Az ember vitális része csak akkor igazi eszköz, amikor az érzései és hajlamai megtisztulnak a pszichikai érintkezés által, és amikor a spirituális fény és hatalom irányítja őket. A vitálisnak három fő része van:

magasabb vitális [higher vital]

a mentális vitális és emocionális vitális együttvéve. A mentális vitális a gondolat, beszéd útján és más módon mentális kifejeződést biztosít az érzelmeknek, vágyaknak, szenvedélyeknek, érzékeléseknek vagy a vitális lény más folyamatainak; az emocionális vitális különböző érzések — úgy, mint szeretet, öröm, szomorúság, gyűlölet és a többi — székhelye.

Központi/centrális vitális vagy a tulajdonképpeni vitális/szűkebb értelemben vett vitális [central vital or vital proper]

dinamikus, érzéki/érzékszervi és szenvedélyes; ez az erős vitális sóvárgások és reakciók — úgy mint az ambíció, büszkeség, félelem, a hírnév szeretete, vonzódások és ellenszenvek, különböző fajta vágyak és szenvedélyek — székhelye, és sok vitális energia erőtere.

alacsonyabb vitális [lower vital]

az emberi élet-vágy és az élet-reakciók mindennapi folyamataiból áll, a mindennapi vágyakkal és érzésekkel van elfoglalva, mint az étel iránti vággyal, szexuális vággyal, mindennapi kedvtelésekkel, idegenkedésekkel, hiúsággal, civakodásokkal, a dicséret szeretetével, a szemrehányás miatti dühvel, mindenfajta kis kívánságokkal, stb. Az anyagi vitális az alacsonyabb vitálisnak az a része, amely teljesen a fizikai dolgok felé fordul, tele van vágyakkal és mohóságokkal és a fizikai síkon az élvezet hajszolásával.

vitális fizikai [vital physical]

a lény idegrendszeri része, amely szorosan bele van gabalyodva a test reakcióiba, vágyaiba, szükségleteibe, érzékeléseibe. [Integral Yoga]

vitális sík [vital plane]

Az élet világához és a vágy-világhoz kapcsolódó sík, egy sík, amelyben az élet és a vágy akadálytalan működésre és könnyű önkifejeződésre talál, és onnan bocsájtják ki befolyásukat és formációikat a külső életünkre. [Integral Yoga]

 

Hivatkozások:

  1. Definitions used are close paraphrases of Sri Aurobindo’s or the Mother’s words.
  2. Bracketed numbers with an “s” [S…..] refer to volume and page of volumes in the Sri Aurobindo Centenary Library (SABCL), 1976, Sri Aurobindo Ashram Trust. Bracketed numbers with an “M” [M…..] refer to the Collected Works of the Mother, 1977, Sri Aurobindo Ashram.
  3. Dictionary: Dictionary of Sri Aurobindo’s Yoga, compiled from the writings of M.P. Pandit, 1966 Sri Aurobindo Ashram.
  4. Integral Yoga: The Integral Yoga; Sri Aurobindo’s Teaching and Method of Practice, 1993 Sri Aurobindo Ashram Trus

 

Forrás: http://www.miraura.org/lit/engl.html