A Transzcendentális, az Univerzális és az Individuális

A gyakorlatban három fogalomra van szükség, mielőtt fennállhat a Jóga [Egyesülés] bármilyen lehetősége; az erőfeszítéshez, mondhatni három hozzájáruló résztvevő kell hogy meglegyen: Isten, a Természet és az emberi lélek, vagy elvonatkoztatottabb nyelvezettel, a Transzcendentális, az Univerzális és az Individuális. Ha az egyén és a Természet magukra hagyatkoznak, akkor az egyik a másikhoz van kötve, és ez az egyén nem képes észrevehetően meghaladni a Természet lassú menetelését. Valami transzcendentálisra, a Természettől függetlenre és nála nagyobbra van szükség, amely hatással lesz ránk és rá – Magához vonzva minket felfelé, és jóváhagyását egyéni felemelkedésünkhöz illedelmesen vagy erővel...

Tovább

A Hathajóga jelentősége

A Hathajóga az élet és test meghódítását célozza, amelyek kombinációja a táplálék burokban és a vitális hordozó közegben alkotja, ahogy azt már láttuk, a durva testet, és amelyek egyensúlya a Természet minden működésének alapja az emberi lényben. A Természet által megszilárdított egyensúly elégséges a normál egoisztikus élet számára – elégtelen azonban a Hathajógi céljához. Mert ez az egyensúly a vitális erőnek arra a mennyiségére van számítva, amely ahhoz szükséges, hogy az emberi élet normál, rövid időtartama során működtesse a fizikai gépezetet, és többé-kevésbé megfelelően elvégezze azokat a különféle működéseket, amelyeket az ezen szerkezetben lakozó egyéni élet és az azt...

Tovább

Az egész Jóga természetében egy újjászületés

Az egész Jóga természetében egy újjászületés; a Jóga az ember hétköznapi, mentálissá vált, anyagi életéből egy emelkedettebb tudatba valamint egy nagyszerűbb és istenibb lénybe való megszületés. Semmiféle Jógát nem lehet sikeresen elkezdeni és követni, ha nem ébredünk rá meggyőzően ennek a nagyobb spirituális létezésnek a szükségességére. A lélek, amely e mély és széleskörű változásra elszólíttatik, különböző módokon érkezhet meg a kiindulóponthoz. Eljuthat ide saját természetes fejlődése által, amely nem-tudatosan vezette őt a felébredésre; elérheti azt egy vallás befolyásán vagy egy filozófia vonzerején keresztül; közeledhet felé egy lassú megvilágosodás által, vagy odaszökellhet egy...

Tovább

A Jóga Szintézise – A négy segédeszköz

A Jóga Szintézise AZ ISTENI MUNKÁLKODÁS JÓGÁJA c. részének teljes I. fejezete itt olvasható: http://aurobindo.hu/a-joga-szintezise/a-negy-segedeszkoz/

Tovább

A személyes erőfeszítéstől az önátadásig

Ez azonban csak az egyik oldala annak az erőnek, amely a tökéletességért munkálkodik. Az integrált Jóga folyamatának három – élesen igazán nem megkülönböztetett vagy különálló, bizonyos mértékben viszont egymásra következő – stádiuma van. Az első az az erőfeszítés kell hogy legyen, amely legalábbis egy kezdeti és alkalmassá-tevő ön-meghaladásra és az Istenivel való kapcsolatra irányul; a következő annak magunkba fogadása egész tudatos lényünk átalakítása céljából, ami meghalad minket, annak, amivel bensőséges közösséget értünk el; utolsó az átalakított emberi természetünk felhasználása egy isteni középpontként a világban. Ameddig az Istenivel való kontaktus bizonyos számottevő mértékben...

Tovább

A világban mi az egoizmus érzetével cselekszünk…

A világban mi az egoizmus érzetével cselekszünk; sajátunkként jogot formálunk a bennünk működő univerzális erőkre; magunknak követeljük a Transzcendens célzott, kialakító, progresszív tevékenységét az elmének, életnek és testnek ebben a szerkezetében, mintha az személyes akaratunk, bölcsességünk, erőnk, erényünk eredménye lenne. A megvilágosodás meghozza nekünk azt a tudást, hogy az ego csak egy instrumentum; kezdjük észlelni és érezni, hogy ezek a dolgok abban az értelemben a mi sajátjaink, hogy a legfelsőbb és integrált Énünkhöz tartoznak, amely egy a Transzcendenssel, és nem az instrumentális egóhoz. Korlátaink és torzulásaink a mi hozzájárulásunk a munkálkodáshoz; az igazi képesség benne az...

Tovább

Az Anyagi Ember

Az anyagi ember teljes célja az, hogy éljen, hogy annyi kényelemmel és élvezettel jusson születéstől a halálig, amennyi csak lehet az úton, de valahogyan életben maradjon. Ez a célt alárendelheti, de csak a fizikai Természet más ösztöneinek, az egyén reprodukálásának és a típus konzerválásának a családban, társadalmi osztályban és közösségben. Az anyagi létezés összetevői az én, a családias élet, a társadalom és nemzet megszokott rendje. Óriási jelentősége a Természet gazdálkodásában magától értetődő, és azonos nagyságú ezzel az ezt képviselő emberi típus fontossága. A Természetet az általa alkotott építmény biztonságáról valamint múltbeli eredményeinek harmonikus folyamatosságáról és...

Tovább

A tiszta Elme és a Szellem jellegzetes energiája

A tiszta Elme jellegzetes energiája a változás, és minél inkább tesz szert mentalitásunk emelkedettségre és szervezettségre, az Elmének ez a törvényszerűsége annál inkább vesz fel olyan jelleget, amelyre egy folytonos növekedés, javulás és az eredményeinek jobb elrendezése jellemző, és ily módon egy folytonos átmenet a kisebbtől és egyszerűbbtől a nagyobb és összetettebb tökéletességbe. Mert az Elme, eltérően a testi élettől, végtelen a saját területén, kiterjedésében rugalmas, formációiban könnyen variálható. Jellemző hajlamai tehát a változás, az ön-megnagyobbodás és az ön-javulás. Az Elme is körforgásokban mozog, de ezek mindig növekvő spirálisok. Hite a tökéletesíthetőség, jelszava a...

Tovább

A testi Élet jellegzetes energiája

A testi Élet jellegzetes energiája nem annyira a fejlődésben van, mint a megmaradásban, nem annyira az egyéni önnagyobbodásban, mint az önismétlésben. A fizikai Természetben valóban van egy haladás típusból típusba, a növényből az állatba, az állatból az emberbe; mert az Elme még az élettelen Anyagban is működik. De ha egyszer egy típus fizikailag elkülönül, akkor úgy tűnik, a földi Anya legfőbb közvetlen elfoglaltsága az lesz, hogy folytonos reprodukálással a típust fenntartsa. Mert az Élet mindig a halhatatlanságot kutatja; de mivel az egyéni forma nem állandó, és csak a formának az ideája maradandó az univerzumot teremtő tudatban – mert az ott nem semmisül meg –, ezért egy ilyen folytonos reprodukció az...

Tovább

AZ ÚR IRÁNTI BUZGALMAM FELFALT ENGEM

A Jóga módszere az emberi lélek elfordulása a dolgok külső megjelenéseiben és csábításaiban elmerült egoisztikus tudatállapottól egy magasabb állapot felé, amelyben a Transzcendens és Univerzális bele tudja magát tölteni az individuális öntőformába, és át tudja azt alakítani. Következésképpen a sziddhi első meghatározó eleme a fordulat intenzitása, az erő, amely a lelket befelé vezeti. A szív törekvésének hatalma, az akarat ereje, az elme összpontosítása, a felhasznált energia állhatatossága és határozottsága: az intenzitás mértéke. Az ideális szádhakának, a bibliai kifejezésével élve, ki kellene tudnia jelenteni: „Az Úr iránti buzgalmam felfalt engem.” Ez az Úr iránti hév – utsāha, az egész...

Tovább