A Jóga Szintézise – A négy segédeszköz

A Jóga Szintézise AZ ISTENI MUNKÁLKODÁS JÓGÁJA c. részének teljes I. fejezete itt olvasható: http://aurobindo.hu/a-joga-szintezise/a-negy-segedeszkoz/

Tovább

A személyes erőfeszítéstől az önátadásig

Ez azonban csak az egyik oldala annak az erőnek, amely a tökéletességért munkálkodik. Az integrált Jóga folyamatának három – élesen igazán nem megkülönböztetett vagy különálló, bizonyos mértékben viszont egymásra következő – stádiuma van. Az első az az erőfeszítés kell hogy legyen, amely legalábbis egy kezdeti és alkalmassá-tevő ön-meghaladásra és az Istenivel való kapcsolatra irányul; a következő annak magunkba fogadása egész tudatos lényünk átalakítása céljából, ami meghalad minket, annak, amivel bensőséges közösséget értünk el; utolsó az átalakított emberi természetünk felhasználása egy isteni középpontként a világban. Ameddig az Istenivel való kontaktus bizonyos számottevő mértékben...

Tovább

A világban mi az egoizmus érzetével cselekszünk…

A világban mi az egoizmus érzetével cselekszünk; sajátunkként jogot formálunk a bennünk működő univerzális erőkre; magunknak követeljük a Transzcendens célzott, kialakító, progresszív tevékenységét az elmének, életnek és testnek ebben a szerkezetében, mintha az személyes akaratunk, bölcsességünk, erőnk, erényünk eredménye lenne. A megvilágosodás meghozza nekünk azt a tudást, hogy az ego csak egy instrumentum; kezdjük észlelni és érezni, hogy ezek a dolgok abban az értelemben a mi sajátjaink, hogy a legfelsőbb és integrált Énünkhöz tartoznak, amely egy a Transzcendenssel, és nem az instrumentális egóhoz. Korlátaink és torzulásaink a mi hozzájárulásunk a munkálkodáshoz; az igazi képesség benne az...

Tovább

Az Anyagi Ember

Az anyagi ember teljes célja az, hogy éljen, hogy annyi kényelemmel és élvezettel jusson születéstől a halálig, amennyi csak lehet az úton, de valahogyan életben maradjon. Ez a célt alárendelheti, de csak a fizikai Természet más ösztöneinek, az egyén reprodukálásának és a típus konzerválásának a családban, társadalmi osztályban és közösségben. Az anyagi létezés összetevői az én, a családias élet, a társadalom és nemzet megszokott rendje. Óriási jelentősége a Természet gazdálkodásában magától értetődő, és azonos nagyságú ezzel az ezt képviselő emberi típus fontossága. A Természetet az általa alkotott építmény biztonságáról valamint múltbeli eredményeinek harmonikus folyamatosságáról és...

Tovább

A tiszta Elme és a Szellem jellegzetes energiája

A tiszta Elme jellegzetes energiája a változás, és minél inkább tesz szert mentalitásunk emelkedettségre és szervezettségre, az Elmének ez a törvényszerűsége annál inkább vesz fel olyan jelleget, amelyre egy folytonos növekedés, javulás és az eredményeinek jobb elrendezése jellemző, és ily módon egy folytonos átmenet a kisebbtől és egyszerűbbtől a nagyobb és összetettebb tökéletességbe. Mert az Elme, eltérően a testi élettől, végtelen a saját területén, kiterjedésében rugalmas, formációiban könnyen variálható. Jellemző hajlamai tehát a változás, az ön-megnagyobbodás és az ön-javulás. Az Elme is körforgásokban mozog, de ezek mindig növekvő spirálisok. Hite a tökéletesíthetőség, jelszava a...

Tovább

A testi Élet jellegzetes energiája

A testi Élet jellegzetes energiája nem annyira a fejlődésben van, mint a megmaradásban, nem annyira az egyéni önnagyobbodásban, mint az önismétlésben. A fizikai Természetben valóban van egy haladás típusból típusba, a növényből az állatba, az állatból az emberbe; mert az Elme még az élettelen Anyagban is működik. De ha egyszer egy típus fizikailag elkülönül, akkor úgy tűnik, a földi Anya legfőbb közvetlen elfoglaltsága az lesz, hogy folytonos reprodukálással a típust fenntartsa. Mert az Élet mindig a halhatatlanságot kutatja; de mivel az egyéni forma nem állandó, és csak a formának az ideája maradandó az univerzumot teremtő tudatban – mert az ott nem semmisül meg –, ezért egy ilyen folytonos reprodukció az...

Tovább

AZ ÚR IRÁNTI BUZGALMAM FELFALT ENGEM

A Jóga módszere az emberi lélek elfordulása a dolgok külső megjelenéseiben és csábításaiban elmerült egoisztikus tudatállapottól egy magasabb állapot felé, amelyben a Transzcendens és Univerzális bele tudja magát tölteni az individuális öntőformába, és át tudja azt alakítani. Következésképpen a sziddhi első meghatározó eleme a fordulat intenzitása, az erő, amely a lelket befelé vezeti. A szív törekvésének hatalma, az akarat ereje, az elme összpontosítása, a felhasznált energia állhatatossága és határozottsága: az intenzitás mértéke. Az ideális szádhakának, a bibliai kifejezésével élve, ki kellene tudnia jelenteni: „Az Úr iránti buzgalmam felfalt engem.” Ez az Úr iránti hév – utsāha, az egész...

Tovább

A legelképesztőbb felfedezés…

A legelképesztőbb felfedezés rájönni arra, hogy minden egyes részünknek – az intellektusnak, az akaratnak, az érzékelő-elmének, az idegi vagy vágyakozó énnek, a szívnek, a testnek – megvan, hogy úgy mondjam, a saját, többitől független komplex egyénisége és természetes formációja; ezek nincsenek egyetértésben sem önmagukkal, sem a többivel, sem a reprezentatív egóval, amely valamilyen központi vagy központosító én által a felszínes tudatlanságunkra vetett árnyék. Rájövünk, hogy nem egyetlen, hanem sok személyiségből állunk, és mindegyiknek megvannak a saját követelései és az eltérő természete. Lényünk egy hozzávetőlegesen kialakított káosz, amelybe be kell vinnünk egy isteni rend elvét. Mi több,...

Tovább